Baza wiedzy
Nauczanie zdalne a ochrona danych osobowych w pytaniach i odpowiedziach
Michał Łyszczarz , Karolina Niedzielska

Nauka zdalna to nowe wyzwania dla nauczycieli i dyrektorów związane z ochroną danych osobowych, tym większe, że w czasie jego trwania placówki nie tylko będą musiały realizować podstawę programową, ale również inne zadania, choćby związane z rekrutacją. Na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl) opublikowano zalecenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych podczas zdalnego nauczania – „Poradnik UODO dla szkół”. Warto się z nim zapoznać. A w artykule nasi eksperci odpowiadają na najważniejsze pytania, jakie pojawiły się w związku z ochroną danych podczas organizacji zdalnej pracy przez placówki oświatowe.

Czytaj dalej
Czy dyrektor szkoły jest uprawniony do upublicznienia listy pracowników wraz z ich wynagrodzeniem
Michał Łyszczarz

W dniu 15 stycznia 2020 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (II SA/Gd 557/19) w sprawie ze skargi stowarzyszenia na decyzję Prezydenta Miasta Gdańsk utrzymującą w mocy decyzję dyrektora szkoły o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

Czytaj dalej
Egzamin klasyfikacyjny, egzamin poprawkowy, sprawdzian wiadomości i umiejętności – nowa procedura, punkty sporne i najbardziej powszechne błędy popełniane przy organizacji egzaminów
Redakcja

W ostatnich latach procedury przeprowadzania egzaminów wewnętrznych były gruntownie zmieniane i dostosowywane do obowiązujących podstaw programowych. Niezmienne pozostały ich założone cele. Sprawdzian wiadomości i umiejętności służyć ma diagnozie osiągnięć określonych w dokumentach programowych oraz – w konsekwencji – selekcji uczniów związanej z rekrutacją do szkół na kolejnym etapie edukacji. Diagnoza dostarcza cennej wiedzy na temat funkcjonowania każdego ucznia jako jednostki oraz jako członka społeczności szkolnej. Wyniki sprawdzianu wiadomości i umiejętności umożliwiają podniesienie efektywności pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. Należy pamiętać, że diagnoza jest działaniem wstępnym, którego rezultat ma wpływ na poprawę funkcjonowania dziecka. Nieprzeprowadzenie diagnozy uniemożliwia zaplanowanie i realizację procesu dydaktycznego, dostosowanego do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia.

Czytaj dalej
Wymagania kwalifikacyjne nauczycieli w obliczu nowych przepisów
Redakcja

W dniu 29 listopada 2018 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to, że od 1 września 2019 roku przyjdzie nam zmierzyć się z zupełnie nową rzeczywistością oświatową. Zmiany dotyczyć będą zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Resort edukacji, uwzględniając postulaty środowisk oświatowych, przygotował szereg istotnych modyfikacji w zakresie zasad awansu zawodowego nauczyciela, wymagań kwalifikacyjnych nauczycieli, przygotowania pedagogicznego, organizacji pracy jednostki oświatowej i opiniowania arkuszy organizacyjnych. Niniejsza ustawa wprowadza nowe rozwiązania, które dotyczą m.in.: wprowadzenia obowiązkowych szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego, ujednolicenia pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu i umożliwienia awansu zawodowego nauczycielom języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą.

Czytaj dalej
Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i motywowanie zespołu poprzez wzmacnianie poczucia własnej wartości
Redakcja

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pedagogów, wzmacnianie poczucia własnej wartości u nauczycieli, potrzeba zwiększania zaangażowania pracowników i motywowania zespołu to tylko niektóre z wyzwań, z którymi muszą się mierzyć współcześni dyrektorzy szkół i przedszkoli. Aby móc podjąć działania motywacyjne w ramach dostępnych możliwości, warto zapoznać się z psychosomatycznymi czynnikami powodującymi wypalenie zawodowe.

Czytaj dalej